Wat we DOEN

DOEN streeft naar een wereld gebaseerd op een circulaire economie, waar iedereen meetelt, gemeenschappelijkheid voorop staat, en waar ruimte is voor radicale verbeelding.

DOEN richt zich op het ondersteunen van voorlopers binnen drie overkoepelende en met elkaar verbonden thema’s:

Regeneratieve economie

DOEN zoekt naar voorlopers die zich richten op een regeneratieve economie: een economie gericht op het herstellen van natuurlijke systemen en het creëren van een duurzame toekomst. Dit omvat het gebruik van natuurlijke materialen, hernieuwbare energiebronnen, regeneratieve landbouw en landschapsbeheer gericht op herstel, en het herstellen van de leefomgeving (water, lucht, bodem). Ofwel, een economie die waarde toevoegt en een positieve impact heeft op mens en natuur.

Binnen dit thema ondersteunt DOEN:

  1. Ondernemers die met nieuwe businessmodellen werken aan landschapsherstel of regeneratieve landbouw.
  2. Initiatieven gericht op een vermindering van het grondstoffengebruik of vervanging van grondstoffen door andere, natuurlijke materialen.
  3. Burgercollectieven die een regeneratieve economie in de praktijk brengen.

Solidaire samenleving

DOEN streeft naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. Waar mensen naar elkaar omkijken.

DOEN zoekt naar voorlopers die een solidaire samenleving bevorderen:
1. Bewonersinitiatieven: DOEN ondersteunt zowel kleinschalige buurtprojecten die vooral impact hebben op de direct betrokkenen en de buurt, als vernieuwende bewonersinitiatieven die bestaande systemen kunnen uitdagen en veranderen (via het Postcode Loterij Buurtfonds).
2. Sociale ondernemingen (die door middel van arbeid een plek geven aan mensen in de samenleving) en initiatieven die deze sociale ondernemingen verder helpen (via het VriendenLoterij Fonds). De komende jaren wil DOEN zich inzetten om sociaal ondernemen het nieuwe normaal te maken.

Ook verkent DOEN of, en zo ja: welke rol zij kan spelen in het ondersteunen van voorlopers die bestaanszekerheid en veerkracht van kwetsbare groepen vergroten.

Veranderkracht van verbeelding

DOEN gelooft in de veranderkracht van verbeelding als collectief proces. Dat we onze samenleving op een andere manier vorm moeten geven is voor steeds meer mensen duidelijk. Maar hoe dit er precies uit zou kunnen zien is lastiger voor te stellen. We willen een wereld verbeelden niet zoals zij is, maar zoals zij zou kunnen zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste, dominante waarheden bevragen en ruimte geven aan een veelvoud van perspectieven, blikken, stemmen en verhalen.

DOEN ondersteunt: 

  1. Kunst- en cultuurprojecten die radicale verbeelding inzetten om te laten zien dat een andere wereld mogelijk is en die werken aan het creëren van en het ruimte geven aan een veelheid aan perspectieven.
  2. Kunstenaars die mensen en gemeenschappen betrekken bij hun artistieke proces (zogenaamde social practice) en daarmee gezamenlijk tot alternatieve perspectieven komen.  
  3. Initiatieven binnen de kunst- en cultuursector die zoeken naar horizontale, gelijkwaardige en meer inclusieve samenwerkingsvormen. 

Nederlandse initiatieven worden gesteund via het VriendenLoterij Fonds, internationale initiatieven via Stichting DOEN.