FIN normen Goed Bestuur

Stichting DOEN is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: CBF richtlijnen en vereisten, Gedragscode Goede Doelen Nederland, FIN-normen Goed Bestuur, Code Goed Bestuur en Regeling beloning directeuren goede doelen.

FIN-lid Stichting DOEN verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst in 2021 gebeurd.

Officiële naam
Stichting DOEN
KVK Nummer: 412 106 33
RSIN Nummer: 800674303

Statuten
Onze statuten kun je hier downloaden.

Reglementen
Reglement Raad van Toezicht Stichting DOEN
Reglement Audit Commissie Stichting DOEN
Reglement Investment Committee Stichting DOEN

Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting DOEN

Doelstelling
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is.
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact.

Beleidsplannen
Onze plannen dit jaar kun je lezen in ons jaarplan 2023. Hoe Stichting DOEN het de komende jaren gaat doen is beschreven in ons Strategisch kompas 2023-2027.
Jaarplan 2023
Strategisch kompas 2023-2027

Alle programma's van DOEN worden geëvalueerd, de rapporten van afgeronde evaluaties vind je op onze website bij onze programma's.

Samenstelling organisatie
Organogram van Stichting DOEN

Databescherming
Stichting DOEN besteedt veel aandacht aan de beveiliging van data, zowel die van haar projectrelaties als van haar medewerkers. Het beleid op dit punt wordt periodiek door een externe partij getoetst. Er zijn maatregelen genomen om data-lekken te voorkomen en om - in het geval deze toch plaatsvinden - de noodzakelijke maatregelen te nemen.
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is data beveiliging opnieuw bekeken en zijn procedures en aanpak aangescherpt.

Risico-analyse
Door het bestuur van Stichting DOEN is een risico-analyse opgesteld die uitvoerig is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over de projecten die DOEN ondersteunt.
In ons jaarverslag 2023 vind je onder andere:
- Informatie over onze programma's en projecten;
- Onze strategie, beoogde resultaten en wat we bereikt hebben;
- De cijfers van Stichting DOEN in 2023 en een toelichting op deze cijfers.

Integriteitsbeleid DOEN
Stichting DOEN doet er alles aan om misstanden en schendingen te voorkomen. Maar als vermoedens van misstanden en schendingen zich voordoen wil DOEN daar serieus mee omgaan en adequaat op reageren. We hebben daarom een meldpunt opgesteld dat iedereen die bij DOEN betrokken is, zowel intern als extern, de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden en schendingen te melden.

Lees meer over ons integriteitsbeleid en hoe je een melding kunt doen op deze pagina.