Versnellen van transities

DOEN zet in op het versnellen van vier grote systeemtransities. Deze transities zijn leidend in de keuzes die DOEN maakt.

1. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie

Het is nodig dat we naar een circulaire economie bewegen, waarbij producten zodanig worden ontworpen dat grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Wereldwijd groeit het besef dat alleen inzetten op verminderen en hergebruik van grondstoffen niet meer voldoende is, we moeten ook werk maken van herstel.

2. De transitie van groeiende ongelijkheid naar een wereld waar iedereen meedoet en meetelt

DOEN streeft naar een sociale en inclusieve wereld, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin diversiteit als een verrijking wordt gezien. Een samenleving waarin solidariteit vanzelfsprekend is, die mensen verbindt en alle burgers écht gelijke kansen biedt, inclusief toegang tot duurzaam leven en waardevol werk.

3. Een samenleving die het gemeenschappelijke vooropstelt

DOEN ziet dat burgercollectieven in staat zijn om het gemeenschappelijke voorop te stellen. Zij vinden op lokaal niveau praktische oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door energiecoöperaties op te richten, bewonersbedrijven of door met alternatieve eigendomsmodellen te werken. Dichtbij huis of in de buurt, maar met een impact die veel verder reikt.

4. Een samenleving waar ruimte is voor radicale verbeelding

Kunstenaars, innovatieve ondernemers en ondernemende burgers helpen ons om onze blik te verruimen en te veranderen. Zij stellen ongemakkelijke vragen, prikkelen, laten alternatieven en nieuwe toekomstperspectieven zien. Hun rijkdom aan gedachten, geluiden en beelden vervangen het dominante maatschappelijke verhaal van individueel gewin en de planeet-als-gebruiksartikel.

DOEN streeft naar een wereld gebaseerd op een circulaire economie, waar iedereen meetelt, gemeenschappelijkheid voorop staat, en waar ruimte is voor verbeelding.