Cultuur en Media Internationaal

Vrije ruimte voor verbeelding

DOEN stimuleert de vrije ruimte voor verbeelding in een aantal regio’s in Afrika en de Arabische wereld via cultuur en media. In deze gebieden staat de vrijheid van meningsuiting onder druk. Oorzaken daarvan zijn onder andere dictatoriale regimes, oorlogen en extremisme.

Door deze crises staat ook de sociale cohesie in deze landen onder druk. Er is een groeiende kloof tussen rijk en arm. Er is een gebrek aan middelen en mensen trekken weg uit deze landen. Tegelijk mobiliseert en groeit juist in landen waar de meningsuiting onder druk staat, de culturele sector. Als initiatieven impact willen genereren is vrije denkruime noodzakelijk. Cultuur biedt deze ruimte en kunstenaars kunnen maatschappelijke kwesties aankaarten die normaal niet bespreekbaar zijn. Daarom zijn de opbouw en versterking van de culturele sector en de radicale verbeelding die daarmee gepaard gaat zo belangrijk.

Ondersteuning DOEN

DOEN ondersteunt lokale organisaties in Noord-, Oost- en West-Afrika die meer vrije ruimte voor verbeelding creëren en zo de culturele sector versterken. We geven ze vertrouwen en een lange adem. Daarbij staan we open voor alle disciplines en activiteiten. We bieden perspectief door ze te verbinden met andere initiatieven of kunstenaars, wat vaak leidt tot verfrissende invalshoeken of nieuwe samenwerkingen.

Het vergroten van de ruimte voor verbeelding, waarbij iedereen kan meedoen en waar het gemeenschappelijke voorop staat, zijn belangrijke uitgangspunten binnen ons internationale cultuurprogramma. Afweging van aanvragen gebeurt op basis van urgentie en meerwaarde van een project binnen de culturele sector in het betreffende land of de bijdrage die het levert aan samenwerking en vernieuwing van (of binnen) de sector in een hele regio.

DOEN biedt rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen. 

Culture Resource en AFAC

In de Arabische regio werkt DOEN samen met de organisaties Culture Resource en het Arab Fund for Arts and Culture (AFAC). DOEN financiert in deze landen nog heel beperkt direct projecten of organisaties. Culture Resource en AFAC beschikken over meer contextinformatie en kunnen daarom effectiever financieren in deze politiek instabiele regio. Culture Resource ondersteunt de opbouw van de culturele infrastructuur in de Arabische wereld via het Abbara-programma. Dit is een mix van ‘cultural management’ en institutionele financiering. De organisatie is een belangrijke steunorganisatie voor kleine culturele initiatieven in de Arabische landen in transitie. AFAC is een fonds en verstrekt subsidies aan jonge kunstenaars en cultuurinitiatieven in de hele Arabische regio.

Media Development Investment Fund

Op het gebied van Media Internationaal werkt DOEN vanaf 2014 via het Media Development Investment Fund. Vrije en kritische media zijn onmisbaar voor een pluriforme maatschappij. MDIF is een investeringsfonds dat financiering verstrekt aan onafhankelijke nieuwsmedia in landen waar de persvrijheid niet vanzelfsprekend is. MDIF richt zich op kranten, radiostations en tv-bedrijven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Door middel van financiële ondersteuning, training en advies worden deze mediaorganisaties versterkt. 

Arts Collaboratory

Arts Collaboratory is een zelfgeorganiseerd en zelfsturend ‘ecosysteem’ van 25 onafhankelijke beeldende kunstorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met focus op sociale verandering. Binnen een ecosysteem worden alle levende en niet-levende organismen met elkaar verbonden. Arts Collaboratory verbindt niet alleen de organisaties zelf, maar ook alle waarden, kennis en contacten die de organisaties meebrengen. 

DOEN is onderdeel van dit netwerk en draagt bij via financiering, haar netwerk en kennis. De 25 partners werken gezamenlijk aan versteviging van elkaars organisatie, activiteiten en netwerken. Zij richten zich op maatschappelijke thema’s die hen verbinden, zoals klimaatverandering of de noodzakelijke vernieuwing van bestaande sociale structuren die lijden onder (te) snelle modernisering, conflicten en toenemende verstedelijking. Door het inzetten van kunst worden er nieuwe perspectieven geboden op deze maatschappelijke thema’s. Deze perspectieven worden gezamenlijk ontwikkeld, met en door de mensen om wie het gaat. 

Arts Collaboratory werd in 2007 opgezet door Hivos en Stichting DOEN. Het doorliep sindsdien verschillende fasen en is sinds 2016 een onafhankelijk en zelfgeorganiseerd ecosysteem. Aangezien Arts Collaboraty tot eind 2020 in een overgangsfase naar de toekomst verkeert is het momenteel niet in staat nieuwe leden toe te voegen.

Voorbeelden

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma.  
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Arjuna Hiffler Mani via [email protected]