12 juni 2020
nieuws

For English see below

Door de coronacrisis zijn de uitdagingen voor voorlopers die werken aan een groene, sociale en creatieve toekomst groter geworden. Terwijl het lijkt alsof de wereld zich volledig focust op de huidige crisis, werken zij aan de wereld die daarna weer verder moet. Ze gebruiken hun creativiteit om belangrijke vraagstukken op de agenda te zetten, de economie te verduurzamen en om een maatschappij te vormen waarin iedereen meedoet. Via podcasts, webshows en webinars gebruiken verschillende partners hun vindingrijkheid om hun werk te delen en te laten zien dat er een wereld is na de pandemie. Wij zetten een paar mooie voorbeelden voor je op een rijtje:

1| Wekelijkse ‘Circular Economy Show’ van Ellen MacArthur Foundation

 • Gesteund vanuit het programma Duurzaam Voedselsysteem
 • Engelstalig

  Via live uitzendingen en webinars behandelt de Ellen MacArthur Foundation de belangrijkste thema’s van deze tijd. De ingrediënten voor een nieuwe voedselsysteem, de noodzaak van een circulaire economie en het opbouwen van een gezonde economie na een wereldwijde pandemie. Alle afleveringen zijn hier te vinden.

2| RAW Podcast fantaseert over een wereld na de crisis

 • Gesteund vanuit het programma Cultuur en Media Internationaal
 • Engels- & Franstalig

  Normaal gesproken leidt het Senegalese Raw Material Company kunstenaars op via hun RAW Academy. Met een onafhankelijk programma leren zij hoe ze met hun werk lokale en internationale vraagstukken op de kaart kunnen zetten. Nu de crisis het programma heeft stilgelegd stopt de organisatie de creativiteit in een podcast. Een serie gesprekken met hun netwerk. In de eerste aflevering wordt de wereld na de crisis gevisualiseerd. Benieuwd? De afleveringen verschijnen hier online.

3| Interview directeur DOEN Participaties en oprichter Fairphone

 • Fairphone is partner van DOEN Participaties
 • Nederlandstalig
  In de podcast van New Business Radio een gesprek met onze directeur DOEN Participaties Idriss Nor en Eva Gouwes van Fairphone. Hierin bespreken ze o.a. de impact van DOEN Participaties, hoe de huidige crisis de noodzaak benadrukt van een transitie naar een nieuwe, groene economie, en gaan ze in op het succes van Fairphone. Het hele gesprek is hier te beluisteren.

4| Afroqueer podcast van None on Record

 • Gesteund vanuit het programma Cultuur en Media Internationaal
 • Engelstalig

  None on Record uit Kenia organiseert een trainingsprogramma in podcasting voor Oost-Afrikaanse deelnemers uit zowel uit LGBTQI gemeenschap als daarbuiten. Zij krijgen daarmee de tools in handen om zelfstandig producties te maken, meer verhalen van eigen bodem te vertellen en alternatieve stemmen te laten klinken binnen het mainstream media aanbod. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen en de schrijnende situatie van de LGBTQI gemeenschap in Oost-Afrika, is het bieden van dergelijke tegengeluiden van enorm groot belang. Zo bespreken ze in een van de afleveringen hoe het risico bestaat dat de overheid de crisis gebruikt om hun rechten in te perken.

5 | 32^ East met Kla Art Labs en podcast

 • Gesteund vanuit het programma Cultuur en Media Internationaal
 • Engelstalig

  32 degrees East uit Oeganda is partner van het Arts Collaboratory netwerk. 32 degrees East biedt tegenwicht voor het steeds verder afnemen van vrije expressie in het land. Het is de drijvende kracht achter de professionalisering van beeldend kunstenaars in Oeganda. Ook stimuleren zij de ontwikkeling van een sociale kunstpraktijk en het betrekken van nieuw publiek bij kunst. Als onderdeel van een programma voor de verdieping van de sociale kunstpraktijk van kunstenaars (The KLA ART Labs), hebben ze een podcast gelanceerd waarin de deelnemers met uiteenlopende expertise aan het woord komen.

DOEN’s partners are working on a post-crisis world

The coronavirus crisis has increased the challenges for pioneers working towards a green, socially inclusive and creative future. While it seems as if the world is completely focused on the current crisis, they are working on a world that needs to move on afterwards. They are using their creativity to put important issues on the agenda, to make the economy more sustainable, and to create a society in which everyone participates. Through podcasts, web shows and webinars, various partners are using their ingenuity to share their work and show that there is a world after the pandemic. Here are a few impressive examples:

1| The Ellen MacArthur Foundation’s weekly ‘Circular Economy Show’

 • Supported by the Sustainable Food System programme
 • In English

  The Ellen MacArthur Foundation is addressing the most important themes of our time through live broadcasts and webinars. These include the ingredients for a new food system, the need for a circular economy, and rebuilding a healthy economy after a global pandemic. All the episodes can be found here.

2| The RAW Podcast imagines a world after the crisis

 • Supported by the International Culture and Media programme
 • In English and French

  Normally, the Senegalese Raw Material Company trains artists through its RAW Academy. Through an independent programme, they learn how to use their work to put local and international issues on the map. Now that the crisis has shut down the programme, the organisation is putting its creativity into a podcast. It’s a series of conversations with their network. The first episode visualises the world after the crisis. If you are curious, the episodes will appear online here.

3| Afroqueer podcast by None on Record

 • Supported by the International Culture and Media programme
 • In English

  None on Record in Kenya is holding a training programme in podcasting for East African participants from both the LGBTQI community and beyond. This gives them the tools to independently create productions, tell more of their personal stories, and provide alternative voices within the mainstream media offering. Given current political developments and the distressing situation of the LGBTQI community in East Africa, providing such a different viewpoint is of enormous importance. For example, in one of the episodes they discuss the risk of the government using the crisis to restrict their rights.

4| 32° East with Kla Art Labs and a podcast

 • Supported by the International Culture and Media programme
 • In English

  32 degrees East in Uganda is a partner in the Arts Collaboratory network. 32 degrees East counterbalances the increasing decline of freedom of expression in the country. It is the driving force behind the professionalisation of visual artists in Uganda. It is also stimulating the development of social art and the involvement of new audiences. As part of a programme to deepen the social engagement of artists (The KLA ART Labs), it has launched a podcast in which participants talk about their diverse expertise.