In de afweging voor een investering kijkt DOEN Participaties naar drie onderdelen: voldoet een voorstel aan de criteria van DOEN (zie hieronder), wat zijn de uitkomsten van de due diligence en voldoet het voorstel aan de financieringscriteria.

Onder Due Diligence verstaan we het proces van het in kaart brengen wat de risico’s en kansen van een onderneming zijn. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het team, de markt en concurrentie van de onderneming, het bedrijfsplan, het product en juridische aspecten.

Tot slot, op het moment dat het team overweegt te gaan investeren, wordt er gekeken naar de financieringscriteria (zie hieronder). Als hieraan wordt voldaan legt het team een investeringsvoorstel voor Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Belangrijk om op te merken is dat een investeringsbeslissing nooit lineair is, maar een optelsom van afwegingen. Bovenstaande criteria dienen dan ook als een leidraad voor DOEN Participaties, maar het team kan hier soms bewust van afwijken bij het schrijven van een investeringsvoorstel wanneer dit de impact ten goede komt.  De Raad van Toezicht van DOEN beslists uiteindelijk over ieder investeringsvoorstel.

DOEN Criteria

Onder de DOEN criteria verstaan we de richtlijnen waarlangs we nieuwe investeringsvoorstellen leggen.

1. De DOEN Programma´s
Bij nieuwe investeringen en vervolginvesteringen kijkt DOEN Participaties allereerst naar de doelstellingen van Stichting DOEN.
a. Past de missie, visie en het bedrijfsmodel van de onderneming (nog altijd) binnen de programma’s van Stichting DOEN?
b. Past de investering binnen het meerjarenplan en jaarplan van Stichting DOEN?

2. Impact
Naast het criterium of de onderneming binnen de richtlijnen van Stichting DOEN past, is impact het belangrijkste criterium wanneer een investering wordt overwogen.
a. Welke impact beoogt de onderneming te maken?
b. Hoe groot is de impact die behaald kan worden?
c. Waarom is dit nodig wanneer bekeken vanuit de transities die DOEN mogelijk wil maken?
d. Wordt de bijdrage van DOEN ingezet voor vergroten van de impact door opzet of uitbreiding van de onderneming en niet bijvoorbeeld voor vervanging van bestaande financiering?

3. Rol van DOEN
Wanneer een onderneming binnen de criteria van DOEN past en een grote impact kan maken is het belangrijk te kijken naar de rol die DOEN kan spelen in het bedrijf.
a. Vervult DOEN Participaties met deze investering haar aanjagersrol?
b. Kan DOEN Participaties meer betekenen voor de onderneming? (bv. via haar netwerk)
c. Heeft DOEN al een geschiedenis met het initiatief?
d. Heeft DOEN al geïnvesteerd in een ander bedrijf actief op dezelfde markt?
e. Is het bedrijf een aanvulling op de portefeuille van DOEN Participaties?
f. Is het een (oud) Green Challenge finalist?

4. Geografische regio
DOEN Participaties heeft van oudsher een aantal geografische regio’s waar het actief is: Nederland (vanwege de link met de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen), India en Oost-Afrika. DOEN Participaties ziet hiernaast de mogelijkheid haar impact te vergroten door te investeren in andere geografische regio’s. Omdat DOEN Participaties hier niet over voldoende lokale kennis beschikt, investeert zij in deze landen met name via fondsen.
a. Is het bedrijf operationeel in één van de geografische focusgebieden van DOEN?
b. Past de beoogde impact en het business model van het fonds bij deze regio?

Financieringscriteria

1. Vorm van financiering
DOEN Participaties bepaalt in samenspraak met de onderneming en eventuele andere investeerders welke vorm (lening, converteerbare lening, participatie of garantie) het beste past bij de fase waarin het bedrijf opereert. Er zou bijvoorbeeld voor een lening gekozen kunnen worden om te voorkomen dat DOEN een te dominante positie als aandeelhouder in het bedrijf krijgt en daarmee bijvoorbeeld de oprichters demotiveert.
a. Welke vorm van financiering past het beste?
b. Onder welke voorwaarden?

2. Aandeelhouders en andere investeerders
DOEN Participaties vraagt in principe om een co-investeerder om het risico te spreiden en als validatie van het bedrijfsmodel. Ook is de insteek van al bestaande aandeelhouders belangrijk. Hierbij kijkt DOEN Participaties of zij de duurzame en/of sociale missie ook onderschrijven. Wanneer voldoende andere financiers bereid zijn te investeren in een bedrijf ligt een investering van DOEN juist niet voor de hand (punt 3.a). DOEN Participaties richt zich vooral op die initiatieven die relatief moeilijk aan financiële middelen kunnen komen door een hoog risicoprofiel. Vervolginvesteringen zijn hier een uitzondering op.
a. Wie zijn de huidige aandeelhouders, en welk belang hechten zij aan de duurzame en/of sociale missie?
b. Is er een co-investeerder? Wie is het en hoeveel en met welk doel wordt geïnvesteerd?
c. Hoeveel brengen andere investeerders in en onder welke voorwaarden?
d. Wat is het toezicht, de besluitvorming en de zeggenschap van de aandeelhouders?

3. Waardering & belang
DOEN Verder kijkt DOEN Participaties of de waardering (indien van toepassing) realistisch is en welk belang DOEN dan krijgt bij een investering. In principe streeft DOEN naar een minderheidsbelang, maar wanneer het vanuit de doelstellingen van DOEN wenselijk is kan hiervan afgeweken worden. DOEN is financier en heeft niet de intentie om participaties zelf te managen. Om haar minderheidsbelang te beschermen zal DOEN in aandeelhoudersovereenkomsten vastleggen op welke manier haar belangen als minderheidsaandeelhouder voldoende beschermd worden. Dit kan bijvoorbeeld door blokkeringsrecht en het benoemen van een RvC lid.
a. Welke waardering is realistisch en onder welke waardering wordt geïnvesteerd?
b. Welke belang krijgt DOEN Participaties?
c. Hoe wordt ons belang in de toekomst beschermd?
d. Heeft DOEN doorslaggevende zeggenschap op voor DOEN belangrijke punten als de sociale en/of missie, toetreden nieuwe aandeelhouders en financiële duurzaamheid?