CBF Erkend Goed Doel en ANBI-status

Stichting DOEN is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: CBF richtlijnen en vereisten, Gedragscode Goede Doelen Nederland, FIN-normen Goed Bestuur, Code Goed Bestuur en Regeling beloning directeuren goede doelen.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hier kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Officiële naam
Stichting DOEN
KVK Nummer: 412 106 33
RSIN Nummer: 800674303

Statuten
De statuten van Stichting DOEN kun je hier downloaden.
De statuten van DOEN Participaties download je hier.

Reglementen
Reglement Raad van Toezicht Stichting DOEN
Reglement Audit Commissie Stichting DOEN
Reglement Investment Committee Stichting DOEN

Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting DOEN

Doelstelling
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is.
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact.

Beleidsplannen
Onze plannen komend jaar kun je lezen in ons jaarplan 2020. Hoe Stichting DOEN het de komende jaren gaat doen is beschreven in ons Meerjarenplan 2018-2022 en de bijbehorende Externe analyse.
Jaarplan 2021
Meerjarenplan 2018-2022
Resultaten Externe Analyse

Alle programma's van DOEN worden geëvalueerd, de rapporten van afgeronde evaluaties vind je op onze website bij onze programma's.

Samenstelling organisatie
Organogram van Stichting DOEN

Databescherming
Stichting DOEN besteedt veel aandacht aan de beveiliging van data, zowel die van haar projectrelaties als van haar medewerkers. Het beleid op dit punt wordt periodiek door een externe partij getoetst. Er zijn maatregelen genomen om data-lekken te voorkomen en om - in het geval deze toch plaatsvinden - de noodzakelijke maatregelen te nemen.
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is data beveiliging opnieuw bekeken en zijn procedures en aanpak aangescherpt.

Risico-analyse
Door het bestuur van Stichting DOEN is een risico-analyse opgesteld die uitvoerig is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over de projecten die DOEN ondersteunt.
In ons populaire jaarverslag 2020 vind je onder andere:
- Informatie over onze programma's en projecten;
- Onze strategie, beoogde resultaten en wat we bereikt hebben;
- de balans en de staat van baten en lasten 2019.

In ons financieel jaarverslag 2020 vind je de cijfers van Stichting DOEN in 2020 en een toelichting op deze cijfers.

Integriteitsbeleid DOEN
Integriteitsbeleid
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling

Andre afspraken en regels die DOEN hanteert zijn de Gedragscodes medewerkers en de Klachtenprocedure.