Stichting DOEN is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: Gedragscode Goede Doelen Nederland, Code Goed Bestuur, Regeling beloning directeuren goede doelen en CBF richtlijnen en vereisten.

Officiële naam 
Stichting DOEN
KVK Nummer: 412 106 33
RSIN Nummer: 800674303

Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting DOEN

Doelstelling
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is. 
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact.

Beleidsplannen
Onze plannen in 2018 kun je lezen in ons jaarplan 2018. Hoe Stichting DOEN het de komende jaren gaat doen is beschreven in ons Meerjarenplan 2018-2022 en de bijbeorende Externe analyse. Ook kun je ons strategisch communicatieplan lezen.

Alle programma's van DOEN worden geëvalueerd, de rapporten van afgeronde evaluaties vind je op onze website bij onze programma's.

Samenstelling organisatie
Organogram van Stichting DOEN

Databescherming
Stichting DOEN besteedt veel aandacht aan de beveiliging van data, zowel die van haar projectrelaties als van haar medewerkers. Het beleid op dit punt wordt periodiek door een externe partij getoetst. Er zijn maatregelen genomen om data-lekken te voorkomen en om - in het geval deze toch plaatsvinden - de noodzakelijke maatregelen te nemen. 
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is data beveiliging opnieuw bekeken en zijn procedures en aanpak aangescherpt.

Risico- analyse.
Door het bestuur van Stichting DOEN is een risico-analyse opgesteld die uitvoerig is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over de projecten die DOEN ondersteunt.
In ons populaire jaarverslag 2017 vind je onder andere:
- Informatie over onze programma's en projecten;
- Onze strategie, beoogde resultaten en wat we bereikt hebben;
- de balans en de staat van baten en lasten 2016.

In onderstaand verslag vind je de cijfers van Stichting DOEN 2017 en een toelichting op deze cijfers:

Andre afspraken en regels die DOEN hanteert: