Voor alle aanvragen geldt dat:

- De aanvraag moet passen binnen de algemene context van Stichting DOEN en haar criteria, daarnaast gelden er voor ieder programma specifieke criteria.
- Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.
- Aanvragen dienen gedaan te worden via het aanvraagformulier.
- Past jouw aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag met een korte toelichting afgewezen.
- Een aanvraagprocedure neemt in principe vier maanden in beslag.

Lees ook onze algemene voorwaarden voor een financieringsaanvraag:

Van de financiële verantwoording aan Stichting DOEN kan een accountantsverklaring deel uitmaken (zie artikel 5.3 van de algemene voorwaarden van DOEN). Het te downloaden voorbeeld kan door de accountant worden gebruikt. 

Algemene Criteria

Aanvragen komen eventueel in aanmerking voor een bijdrage van DOEN als ze vallen binnen het kader van de volgende criteria:

1. De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen),
2. Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
3. De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding.
4. Initiatieven van organisaties die zelf over voldoende middelen beschikken om het initiatief te realiseren (in de vorm van reserves/eigen vermogen) komen niet in aanmerking voor ondersteuning door DOEN.  
5. Het initiatief kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies.
6. De voorgestelde activiteiten bewerkstelligen een structurele ontwikkeling en blijvend effect.
7. Het initiatief sluit aan op een aantoonbare behoefte en is goed ingebed.
8. Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers.
9. DOEN besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin DOEN als katalysator werkt, dient het initiatief uitgebouwd te kunnen worden zonder de steun van DOEN, bij voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn.

Algemene Uitsluitingen

DOEN levert geen financiële bijdrage aan:
1. Initiatieven met een louter commerciële doelstelling.
2. Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties.
3. Bewustwordingscampagnes/activiteiten.
4. Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten.
5. Gezondheidszorg, zorgverlening, eerste lijns hulpverlening (met inbegrip van rechtshulp en reclassering), sanitatie en (drink)water projecten.
6. Noodhulp.
7. Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten, groepsreizen, (kinder)vakantie(kampen), (dag) excursies.
8. Jubilea en andere festiviteiten, op zichzelf staande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten. Opzichzelfstaande (pop)festivals.
9. Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken.
10. Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen (tenzij deze investeringen nieuwe arbeids- of (leer)werkplekken voor de doelgroep creëren).
11. Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting).
12. Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series (tenzij expliciet gericht op een of meerdere programma's van DOEN en met uitzendgarantie), cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites.
13. Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond.
14. Initiatieven van overheden en overheidsinstellingen.
15. Initiatieven van beneficienten van een van de drie Goede Doelen Loterijen.
16. Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten.

Criteria Groene Initiatieven

Duurzaam Voedselsysteem
Een aanvraag dient tenminste aan de volgende criteria voldoen:
1. Het initiatief  is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel.
2. Het initiatief draagt bij aan onder andere: verandering in productie/opslag, minder verspilling, eerlijke handelsrelaties en ketensamenwerking, lokaal en korte ketens, verandering in voedingspatronen van consumenten en/of een circulaire aanpak.
3. Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context.
4. Het initiatief is vernieuwend en de ecologische impact ervan is structureel.
5. Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt.
6. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.
7. DOEN richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika.
8. Het initiatief biedt mogelijkheid tot replicatie en/of opschaling.

Uitsluitingen:
1. Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten.
2. Initiatieven die alleen gericht zijn op productniveau.
3. Initiatieven die voornamelijk gericht zijn op dierenwelzijn.
4. Politieke of bewustwordingscampagnes.
5. Kweekvlees of genetische modificatie dat voornamelijk een biotechnologische grondslag heeft.
6. Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’.  

Circulair Ondernemen
Een aanvraag dient tenminste aan de volgende criteria te voldoen:
1. Het initiatief  is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel.
2. Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context.
3. Het initiatief is vernieuwend en de sociale en/of ecologische impact ervan is structureel.
4. Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt.
5. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.
6. DOEN richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika.

Uitsluitingen
1. Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten. 
2. Initiatieven die puur gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten’.

Duurzame Energie
1. DOEN ondersteunt bij voorkeur initiatieven die zich richten op innovatieve businessmodellen om de energie transitie in Nederland te versnellen. Voornamelijk voor huishoudens en/of het MKB.
2.  In Oost Afrika en India richt DOEN zich voornamelijk op innovatieve initiatieven die zich richten op toegang tot duurzame energie, zowel voor huishoudens als het MKB.
Uitsluitingen:
1. Conventionele verduurzaming van voorzieningen (zoals: erfgoed, zwembaden, sportcentra, buurthuizen, kerken etc).
2. Ontwikkeling van techniek (in de R&D-fase).
3. Energiebesparing of –opwekking door middel van afvalstromen en/of recycling.
4. DOEN is terughoudend in het financieren van projecten/bedrijven die puur en alleen gericht zijn op cookstove-producten.

Criteria Sociale Initiatieven

Sociaal Ondernemen en Inclusie
Initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:
1. Worden uitgevoerd in Nederland (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
2. Er ligt een verdienmodel aan ten grondslag. 
3. Het is gericht op arbeids- en/of  maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving.

Vernieuwende Bewonersinitiatieven
Initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:
1. Hanteert een eigenzinnige, verrassende, creatieve aanpak.
2. Kenmerkt zich door een actieve rol van de bewoner/burger.
3. Is goed ingebed in hun omgeving en beschikken over aantoonbaar draagvlak.
4. Zet in op onverwachte dwarsverbanden die groepen en mensen samenbrengen die elkaar niet snel spontaan opzoeken.
5. Wordt uitgevoerd in Nederland uitgevoerd (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
Initiatieven dienen aan deze vijf criteria te voldoen. Daarnaast hebben de volgende twee aspecten een meerwaarde voor DOEN:
1. DOEN ondersteunt projecten met een duurzaam karakter (bij voorkeur geen vrijblijvend of eenmalig karakter).
2. De organisatie heeft een ondernemende houding (de organisatie is gericht op financiële zelfstandigheid en continuïteit).

Criteria Creatieve Initiatieven


Cultuur en Media Internationaal
Initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:
1. Cultuur: Het initiatief levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van creativiteit via o.a. training, productie en/of distributie van de kunsten.
2.  Media: DOEN ondersteunt het Media Development Investment Fund om de toegang tot vrije media te vergroten. Individuele media aanvragen worden door DOEN niet meer ondersteund.
3.  Het initiatief vergroot de diversiteit ten opzichte van het bestaande aanbod in de betreffende sectoren.

Uitsluitingen:
1. Initiatieven van organisaties uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en Oceanië komen niet in aanmerking voor ondersteuning. 
2. Slechts bij grote uitzondering worden Nederlandse organisaties ondersteund, alleen wanneer er vanuit de lokale context een duidelijke meerwaarde wordt gezien en er geen lokale organisatie is die de betreffende taken op zich kan nemen.
3. DOEN draagt niet bij aan eenmalige uitwisselingen of eenmalige tentoonstellingen van kunstenaars, die niet zijn ingebed in een bredere ontwikkelingsstrategie.
4. DOEN financiert geen producties van films en documentaires.

Let op! De culturele programma’s van DOEN in Nederland gaan vanaf januari 2016 verder onder de naam
BankGiro Loterij Fonds.
Dit fonds richt zich op:
- Het structureel vergroten en verbreden van het publieksbereik voor vernieuwende initiatieven.
- Het structureel vergroten van de actieve betrokkenheid van het publiek, waarbij de werkwijze ingebed wordt in de eigen organisatie.
- Initiatieven die potentie hebben om aansprekend te zijn voor een breed publiek.
- Initiatieven met een vernieuwende en eigenzinnige aanpak, die als voorbeeld kunnen dienen voor de culturele sector.
- De aanvrager staat midden in de samenleving en heeft oog voor mogelijke samenwerking met andere (onverwachte) partijen en instellingen.
- Het initiatief geeft een nieuwe kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en nodigt uit om te denken voorbij de gangbare denkwijzen
Meer vind je op www.bankgiroloterijfonds.nl