Stichting DOEN is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: Gedragscode Goede Doelen Nederland, Code Goed Bestuur, Regeling beloning directeuren goede doelen en CBF richtlijnen en vereisten.

Officiële naam 
Stichting DOEN
KVK Nummer: 412 106 33
RSIN Nummer: 800674303

Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting DOEN

Doelstelling
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is. 
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact.

Beleidsplannen
Onze plannen in 2017 kun je lezen in ons jaarplan 2017. Hoe Stichting DOEN het de komende jaren gaat doen is beschreven in deze samenvatting van ons meerjarenplan 2013-2017. Ook kun je ons strategisch communicatieplan lezen.

Alle programma's van DOEN worden geëvalueerd, de rapporten van afgeronde evaluaties vind je op onze website bij onze programma's.

Samenstelling organisatie
Organogram van Stichting DOEN

Databescherming
Stichting DOEN besteedt veel aandacht aan de beveiliging van data, zowel die van haar projectrelaties als van haar medewerkers. Het beleid op dit punt wordt periodiek door een externe partij getoetst. Er zijn maatregelen genomen om data-lekken te voorkomen en om - in het geval deze toch plaatsvinden - de noodzakelijke maatregelen te nemen. 
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is data beveiliging opnieuw bekeken en zijn procedures en aanpak aangescherpt.

Risico- analyse.
Door het bestuur van Stichting DOEN is een risico-analyse opgesteld die uitvoerig is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over de projecten die DOEN ondersteunt.
In ons populaire jaarverslag vind je onder andere:
- Informatie over onze programma's en projecten;
- Onze strategie, beoogde resultaten en wat we bereikt hebben;
- de balans en de staat van baten en lasten.

In ons uitgebreide jaarverslag vind je de volgende informatie:
- Overzicht nevenfuncties RvT leden 
- Beloningsbeleid
- De verhouding tussen kosten fondsenwerving, kosten organisatie en doelbesteding
- Het vermogen dat wordt aangehouden 
- Het actuele vermogens- en beleggingsbeleid

Andre afspraken en regels die DOEN hanteert: